LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại KBNN Hậu Giang

27/06/2021 10:20:18 A+| A-| In bài viết

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 380/QĐ-KBHG ngày 11/6/2021 của Giám đốc KBNN Hậu Giang)

STT Tên tài liệu Mã hiệu
Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng
1 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản HD.01
2 Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội HD.02
3 Hướng dẫn đánh giá nội bộ HD.03
4 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục HD.04
Quy trình giải quyết TTHC
1 Thủ tục nộp tiền vào NSNN QT TTHC.01
2 Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN QT TTHC.02
3 Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN QT TTHC.03
4 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp QT TTHC.04
5 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN QT TTHC.05
6 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN qua KBNN QT TTHC.06
7 Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN QT TTHC.07
8 Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào NSNN QT TTHC.08
9 Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN QT TTHC.09
10 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN
11 Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN