LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Một số nội dung hướng dẫn công tác khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2021 tại KBNN Hậu Giang

22/12/2021 15:20:00 A+| A-| In bài viết

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chánh thuộc lĩnh vực KBNN; Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau; Công văn 6565/KBNN-KTNN ngày 15/12/2021 về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2021 trên Tabmis.

Để việc khóa sổ quyết toán NSNN năm 2021 được thực hiện đúng thời gian quy định. Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau (file đính kèm)

File đính kèm