LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tham gia ý kiến sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

12/11/2021 15:14:56 A+| A-| In bài viết

Căn cứ công văn số 5699/KBNN-TCCB ngày 03/11/2021 của KBNN về việc tham gia ý kiến sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các đơn vị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc KBNN Hậu Giang, Văn phòng thông báo các phòng nghiệp vụ nghiên cứu tham gia vào các dự thảo, trong đó tập trung vào các nội dung có liên quan chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách (dự thảo đính kèm đăng tải trên Cổng TTĐT KBNN).

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Văn phòng KBNN Hậu Giang (đồng chí Phạm Hồ Phương Minh) chậm nhất đến ngày 17/11/2021. Hết thời hạn nêu trên, đơn vị không gửi văn bản tham gia ý kiến được xem là đồng ý với dự thảo.

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.