LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cần thiết hiện nay

16/11/2023 08:37 A+| A-| In bài viết

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã và đang có tác dụng định hướng tư tưởng - lý luận, tập hợp lực lượng, tổ chức các phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Võ Trường Thịnh, Đảng ủy viên luôn tích cực tham gia hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối và cơ quan

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là học thuyết, tư tưởng cách mạng mà còn phải bảo vệ thành tựu và biểu hiện cụ thể của nền tảng tư tưởng đó trong thực tiễn đổi mới đất nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác  xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Với ý nghĩa đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Sau hơn 35 năm đổi mới, chúng ta giữ được đất nước ổn định về chính trị, xã hội; nhân dân ấm no, hạnh phúc, đúng như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành quả đó có được chính là do chúng ta có đường lối đúng đắn, được lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường. Do vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ hàng đầu, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, thường xuyên, lâu dài. Đây là nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, là nhiệm vụ sống còn, quyết định sự thành công của cách mạng nước ta, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của mọi cán bộ, đảng viên.

Những năm gần đây, hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng và phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói chung, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang nói riêng đẩy mạnh thực hiện. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức cảnh giác về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; tổ chức các cuộc họp cung cấp thông tin về những vấn đề nóng, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền, góp phần ổn định dư luận xã hội. Ban Chỉ đạo và Tổ cộng tác viên 35 duy trì hoạt động, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác và gỡ bỏ nhiều bài viết có quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối.

Trước thực tế người dân, nhất là giới trẻ sử dụng internet, mạng xã hội ngày càng nhiều và sự phát triển vượt trội của công nghệ số, ngành Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thành lập các trang, nhóm trên Facebook, Zalo để thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, có những bài viết phản bác lại thông tin bịa đặt, sai trái hoặc đăng lại những bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn trước những vấn đề đang nổi lên trên mạng xã hội với mong muốn lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, giúp người dân có góc nhìn đúng đắn hơn về các vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy KBNN Hậu Giang

Với phương châm “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, các cấp ủy Đảng đã thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt… Từ đó lan tỏa thông tin đến đội ngũ đảng viên, công chức, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

CÔNG TRẠNG