LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đảng bộ KBNN Hậu Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

21/01/2022 14:15 A+| A-| In bài viết

Với mục tiêu “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và năng lực hành động của cán bộ, đảng viên; phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong năm 2021, Đảng bộ KBNN Hậu Giang đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu so với Nghị quyết, được công nhận tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Ngày 20/01/2022, Đảng bộ KBNN Hậu Giang đã tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai Nghị quyết và chương trình năm 2022 của Đảng ủy.

Đ/c Trần Văn Quốc Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn chung của ngành Tài chính, nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đã thực hiện tốt công tác tập trung nguồn thu và kiểm soát chi NSNN; đáp ứng kịp thời công tác quản lý điều hành ngân sách của UBND các cấp và nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được phát huy; quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức; tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực… tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức an tâm công tác, nội bộ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; các đoàn thể hoạt động tích cực, tạo sân chơi sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ. Nội bộ đoàn kết tốt, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức chính trị, có năng lực chuyên môn.

Đ/c Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh những thành quả đạt được trong năm 2021, đề ra các giải pháp kêu gọi toàn thể đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 của Đảng bộ với mục tiêu “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và công chức ngoài Đảng đạt 100%; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đúng theo kế hoạch, quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thực hiện kiểm tra tại các chi bộ, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Tổ chức Công đoàn cuối năm được công nhận đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng ủy tăng cường phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu cho Chi bộ Kế toán nhà nước và 06 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

HẠNH NGUYỄN