LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đẩy mạnh hoạt động giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

28/02/2023 14:42 A+| A-| In bài viết

Đẩy mạnh hoạt động giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 24/02/2023 KBNN đã ban hành Công văn số 1010/KBNN-TTKT về việc đẩy mạnh hoạt động giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN thay thế Công văn số 803/KBNN-TTKT ngày 28/02/2022 của KBNN, một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau:

KBNN (Vụ Thanh tra – Kiểm tra) thực hiện giám sát từ xa trong toàn hệ thống về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Lãnh đạo KBNN.

C:Users
handltDesktopdvc tra cuu thanh tra.jpg

Phần mềm tra cứu dữ liệu dịch vụ công của thanh tra KBNN

KBNN các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố chủ động quyết định tần suất giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN tại các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý.

Định kỳ hàng quý, bắt đầu từ Quý I/2023 KBNN các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN về KBNN (qua Vụ Thanh tra – Kiểm tra) trước ngày 15 của tháng cuối quý; Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của KBNN.

KBNN và KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sử dụng kết quả giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN là một trong những tiêu chí đánh giá công chức; là cơ sở để KBNN và KBNN tỉnh, thành phố xem xét, quyết định kiểm tra đột xuất các KBNN trực thuộc./.

Theo Vụ Thanh tra – Kiểm tra/KBNN