LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

21/02/2022 14:42 A+| A-| In bài viết

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, KBNN Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Năm 2022, hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động là: “Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN”. Theo đó, KBNN Hậu Giang đã bám sát mục tiêu, chương trình công tác của ngành, cũng như cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và một số giải pháp tổ chức thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là tổ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Cụ thể là phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022; tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Thứ hai là, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; hoàn thành công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước năm 2021.

Thứ ba là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tập trung triển khai các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN. Bên cạnh đó tổ chức công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

Nhiệm vụ hết sức quan trọng tiếp theo là, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý theo hướng: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu; tăng cường các biện pháp giám sát từ xa, kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giảm thiểu rủi ro, sai sót, mất an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao; chủ động phối hợp với cơ quan công an và các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN Hậu Giang.

Cùng với đó, trong năm 2022, KBNN Hậu Giang tiếp tục thực hiện một loạt nhiệm vụ trọng tâm khác là: tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc KBNN Hậu Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch thành chương trình công tác định kỳ hàng tháng, quý của đơn vị, trong đó xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành đối với từng công việc được giao để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao nhất./.

CÔNG TRẠNG