LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang triển khai Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ

23/02/2023 09:14 A+| A-| In bài viết

Ngày 27/02/2023, KBNN Hậu Giang ban bành công văn số 98/KBHG-VP về việc ký lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đối với công chức hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ, lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền trong hệ thống.

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Công văn số 822/KBNN-TCCB ngày 17/02/2023 của Kho bạc Nhà nước về việc ký lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong hệ thống KBNN. KBNN Hậu Giang ban hành công văn số 98/KBHG-VP ngày 17/02/2023 về việc ký lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đối với công chức hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ, lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền trong hệ thống. Theo đó, tất cả các trường hợp hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ, lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền tại hệ thống KBNN được tuyển dụng vào biên chế từ ngày 01/4/1993 (ngày Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực) đến ngày 22/02/2023 được chuyển sang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Hiện tại, hệ thống KBNN Hậu Giang có 17 trường hợp công chức đang làm nhiệm vụ bảo vệ và 02 trường hợp công chức đang làm nhiệm vụ lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền thuộc đối tượng chuyển đổi sang hợp đồng lao động Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (đối tượng 2). Thời gian chuyển ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống kể từ ngày 22/02/2023 và thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức.

Nội dung cụ thể tại Mục Văn bản chỉ đạo điều hành.

PHƯƠNG MINH