LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước: 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

17/07/2020 15:06 A+| A-| In bài viết

Phấn đấu hoàn thành việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại tất cả các đơn vị có giao dịch với KBNN trên toàn quốc; đồng thời, gắn kết quả triển khai DVCTT với thi đua khen thưởng và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN trong năm 2020.

image

Phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Trước bối cảnh chung của thế giới và trong nước, ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng, bên cạnh việc đối mặt với những nguy cơ, thách thức cũng là cơ hội cho sự phát triển bứt phá với mục tiêu: “Hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN”. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, KBNN đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Một là, tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai các đề án, chính sách và nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm năm 2020 theo đúng tiến độ đã đề ra. Trong đó, phấn đấu sớm hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai Chiến lược ngay sau khi được phê duyệt. Hoàn thiện và trình Bộ ban hành các thông tư hướng dẫn theo kế hoạch đã đề ra.

Hai là, tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến hết tháng 10/2020, hoàn thành việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại tất cả các đơn vị có giao dịch với KBNN trên toàn quốc, gắn kết quả triển khai DVCTT với thi đua khen thưởng và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Ba là, tổ chức điều hành NQNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn năm 2020 được Bộ giao với mức lãi suất hợp lý, tiết kiệm chi phí vay cho NSNN và ổn định thị trường; thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua hoán đổi TPCP theo kế hoạch được duyệt; trình Bộ Tài chính phương án điều hành NQNN năm, quý sát với thực tế và phù hợp với các quy định của pháp luật, gắn kết giữa quản lý NQNN, quản lý ngân sách và quản lý nợ; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ.

Bốn là, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.Nghiên cứu, triển khai một số giải pháp để tăng cường công tác thanh toán của hệ thống KBNN.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin của KBNN theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số trên cơ sở định hướng phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030.

Sáu là, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Bảy là, thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nhằm thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện đánh giá, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công việc đối với công chức, viên chức theo đúng quy định.

Tám là, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.Triển khai đúng tiến độ kế hoạch đầu tư XDCB nội ngành, giải ngân vốn kịp thời, đảm bảo thực hiện 100% danh mục kế hoạch và phấn đấu giải ngân đạt trên 95% dự toán được giao. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Chín là, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Gắn kết quả kiểm tra với trách nhiệm của người đứng đầu, với các vụ việc xảy ra tại đơn vị, với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro; tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống KBNN.

Mười là, tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngành Tài chính, Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN và Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN TW, Đảng bộ KBNN các tỉnh, thành phố. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hệ thống KBNN lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp.  

Trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống KBNN trong những tháng còn lại của năm 2020 là hết sức nặng nề, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, toàn thể công chức hệ thống KBNN tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020./.

Nhật Tân

(Theo Cổng TTĐT KBNN)