LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh “số hóa”, gia tăng tiện ích hỗ trợ

21/02/2022 14:15 A+| A-| In bài viết

Để vận hành con tầu mang tên Kho bạc Nhà nước (KBNN) cập bến “Kho bạc số” đúng lộ trình kế hoạch đặt ra, thời gian qua, hệ thống KBNN đã nỗ lực rà soát, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình, hoạt động nghiệp vụ.

Hệ thống KBNN luôn quan tâm đến việc xây dựng tổng thể công nghệ thông tin của KBNN theo mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, hướng tới hình thành Kho bạc số. Trong ảnh Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân cùng Ban lãnh đạo KBNN  kiểm tra tại Trung tâm dữ liệu - Cục CNTT Kho bạc Nhà nước. (Ảnh Viết Tuân).

Trong chiến lược điện tử hóa các quy trình, áp dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, phải kể đến một số kết quả trọng tâm, nổi bật của KBNN trong thời gian qua đã nghiên cứu xây dựng và triển khai như: hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống chương trình thanh toán song phương điện tử; hệ thống tổng kế toán nhà nước, hệ thống quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN), quản lý trái phiếu; thanh toán điện tử với hệ thống ngân hàng, phối hợp thu với ngân hàng; kho dữ liệu; hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN; ứng dụng tra cứu số dư và trạng thái hồ sơ chi điện tử trên thiết bị di động… qua đó giúp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng hiệu quả quản lý vận hành của hệ thống KBNN. 

Tăng cường liên thông các ứng dụng 

Từ cuối năm 2021, KBNN thực hiện liên thông các ứng dụng nghiệp vụ (Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - Thanh toán song phương điện tử). Theo ghi nhận, đánh giá kết quả triển khai ban đầu cho thấy, việc liên thông đã mang lại kết quả tốt khi đáp ứng kịp thời và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương trong cả nước phải áp dụng giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch.

Một số tiện ích đem lại cụ thể: nếu như trước đây, với mỗi hồ sơ chứng từ, công chức kế toán của kho bạc phải thực hiện nhập số liệu thủ công từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến sang TABMIS thì nay với việc liên thông 3 hệ thống này, kế toán không phải thực hiện các thao tác này nữa; đối với các chứng từ chi thường xuyên của đơn vị giao dịch chuyển đến KBNN trên Dịch vụ công trực tuyến để đi thanh toán song phương với ngân hàng thương mại (NHTM), sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin, kế toán trưởng và lãnh đạo đơn vị kho bạc ký duyệt trên chương trình Dịch vụ công trực tuyến, chứng từ được tự động liên kết sang giao diện Tabmis, thanh toán song phương điện tử và tự động chuyển sang NHTM mà không cần phải có bất kỳ một xử lý thủ công nào như trước đây…

Bên cạnh các lợi ích kể trên giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí hiệu quả, thuận tiện cho các bên liên quan cả người dân, doanh nghiệp và công chức KBNN, một yếu tố quan trọng khác, chương trình liên thông đem lại là, giúp tránh được các sai sót về con số khi nhập số liệu thủ công. Đồng thời bảo đảm cho các công chức kiểm soát chi có điều kiện, thời gian kiểm tra các khoản chi một cách chặt chẽ, đầy đủ, kỹ càng nhất, tránh các rủi ro xảy ra; đồng thời cập nhật, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN giúp cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các cấp chính quyền và cơ quan tài chính trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách…

Trên cơ sở đó, trong năm 2022, một trong những mục tiêu hết sức quan trọng là Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đặt nền móng cho việc hình thành Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, hệ thống KBNN tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN. Cụ thể, KBNN gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); xây dựng chức năng chi lương qua DVCTT...

Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin hướng tới Kho bạc số

Tập trung vào dữ liệu số

Bản “Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới Kho bạc số” được KBNN ban hành ngày 4/6/2021 tại Quyết định số 2739/QĐ-KBNN sau 2 năm nỗ lực nghiên cứu và xây dựng. Đây là bản quy hoạch kiến trúc tổng thể có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện đại hóa KBNN nhằm tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KBNN theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ các đơn vị tổ chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và là “nền móng” để hệ thống KBNN tiến nhanh đến Kho bạc số vào năm 2030, như mục tiêu trong định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 đã đề ra.

Kiến trúc tổng thể CNTT của KBNN phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu quản lý, hiện đại hóa của KBNN và nằm trong Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số. Các cấu phần của Kiến trúc tổng thể CNTT gồm: Kiến trúc nghiệp vụ gồm 05 nhóm nghiệp vụ chính bao gồm: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và các quỹ tài chính nhà nước (TCNN); Tổng kế toán nhà nước và báo cáo ngân sách, báo cáo TCNN; Huy động vốn và Quản lý ngân quỹ; Thanh tra; Nghiệp vụ khác và hoạt động nội bộ. Kiến trúc dữ liệu. Kiến trúc ứng dụng. Kiến trúc kỹ thuật - công nghệ của KBNN xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Kiến trúc an toàn thông tin.

Cụ thể, giai đoạn 2021 đến 2025, KBNN tập trung vào dữ liệu số theo hướng đẩy mạnh việc liên kết liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương; củng cố hoàn thiện dịch vụ của Kho bạc điện tử; cung cấp các dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của KBNN; từng bước chia sẻ dữ liệu mở; đồng thời triển khai các dịch vụ cơ bản về phân tích rủi ro hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành dựa vào dữ liệu. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật:

Giai đoạn 2026 đến 2030, KBNN tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu mở từ đó cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới; đẩy mạnh việc phân tích rủi ro, phân tích dự báo dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, hướng đến hình thành Kho bạc số đầy đủ. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật...

Trên cơ sở đó, ngay trong năm 2022, một trong những mục tiêu hết sức quan trọng là Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đặt nền móng cho việc hình thành Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ...

Với kế hoạch và mục tiêu, lộ trình cụ thể đặt ra, toàn hệ thống KBNN đã và đang nỗ lực vào cuộc triển khai vận hành để góp phần cùng ngành Tài chính, Chính phủ xây dựng Chính phủ số./.

Nguồn: Cổng TTĐT KBNN