LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh hiện đại hoá hướng tới thanh tra, kiểm tra, giám sát trên môi trường điện tử và môi trường số

21/02/2023 09:18 A+| A-| In bài viết

Hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số là một nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của Chiến lược phát triển của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong nhiều năm qua, KBNN luôn kiên định với mục tiêu chiến lược là hình thành Kho bạc điện tử tiến tới Kho bạc số; bên cạnh đó, hệ thống KBNN đã có nhiều nỗ lực cố gắng cùng với các đơn vị khác trong ngành Tài chính đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá góp phần cùng Bộ Tài chính nhiều năm liền đứng trong top đầu về hiện

image

Đồng chí Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022

Một số kết quả hiện đại hóa, ứng dụng CNTT nổi bật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát KBNN trong những năm vừa qua

KBNN đã triển khai giám sát từ xa công tác quản lý quỹ NSNN trên chương trình Kế toán Kho bạc cho đến khi dự án TABMIS hoàn thành, qua đó các khoản thu NSNN được thực hiện hạch toán đúng quy trình và phân chia các khoản thu cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định. Việc hạch toán sai mục lục NSNN hoặc mục lục NSNN không tương thích ngày càng ít xảy ra, không có tình trạng cố ý ghi sai nội dung khoản thu theo quy định; Các khoản chi NSNN được hạch toán theo mục lục ngân sách hiện hành, không còn xảy ra trường hợp chi vượt dự toán, vượt tồn quỹ ngân sách; Công tác thanh toán liên kho bạc, thanh toán điện tử diễn ra thông suốt, những sự cố xảy ra trong quá trình giao dịch được khắc phục kịp thời; Các khoản phải thu, phải trả, tạm thu, tạm giữ chờ xử lý được thực hiện theo quy định, không còn xảy ra tình trạng các khoản thu đã đủ điều kiện nộp NSNN nhưng vẫn hạch toán trên tài khoản tạm thu, tạm giữ, hoặc kéo dài thời gian nộp NSNN đối với các tài khoản tạm thu; duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương tài chính: các đơn vị sử dụng NSNN chấp hành nghiêm quy định về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại KBNN; thực hiện tốt công tác đối chiếu doanh số, số dư tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành, không chi vượt số dư tiền gửi và không phát sinh trường hợp cố ý sử dụng sai tính chất tài khoản…

KBNN đã triển khai chương trình giám sát từ xa công tác quản lý tài chính nội bộ KBNN, qua đó, công chức thanh tra, kiểm tra trong hệ thống KBNN đã thực hiện giám sát nội dung ghi sổ chi tiết hoạt động các tài khoản trong bảng, tài khoản ngoài bảng; Giám sát tính chất các số dư trong bảng cân đối tài khoản; Giám sát phương pháp ghi chép tài khoản kế toán; Giám sát nguồn kinh phí hoạt động; Giám sát các mục chi theo Mục lục Ngân sách hiện hành; Giám sát các khoản thanh toán… đảm bảo duy trì tốt hoạt động quản lý tài chính nội bộ trong toàn hệ thống, là mô hình mẫu để các tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo.

Triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN thông qua việc phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu thông qua hệ thống CNTT tập trung tại KBNN và thông qua hệ thống báo cáo, cụ thể như: giám sát từ xa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN qua DVCTT thông qua tiện ích tra cứu dữ liệu Dịch vụ công trực tuyến; Giám sát từ xa điện tra soát trong thanh toán với ngân hàng trên cơ sở phân tích, tổng hợp dữ liệu trên chương trình Thanh toán song phương điện tử; Giám sát từ xa việc quản lý, sử dụng chứng thư số; giám sát từ xa việc chấp hành định mức tồn quỹ tại KBNN các cấp trên chương trình quản lý kho quỹ...

Hoàn thành Tiện ích tra cứu dữ liệu Dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đây là tiện ích CNTT hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ hệ thống KBNN nhằm giúp cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra tra cứu, khai thác thông tin, dữ liệu hồ sơ, chứng từ đơn vị sử dụng NSNN gửi thanh toán qua DVCTT phục vụ hoạt động TTKT; Giúp cho công chức thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác giám sát từ xa thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN.

image

Thanh tra, kiểm tra giám sát trên môi trường điện tử và môi trường số

Khai thác hiệu quả thông tin tại Kho dữ liệu chung của KBNN phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát qua đó kịp thời phát hiện những rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ để cảnh báo hoặc chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Xây dựng và vận hành hiệu quả Tiện ích lập và gửi báo cáo thanh tra, kiểm tra KBNN trên môi trường điện tử qua đó giảm thiểu báo cáo giấy, thông tin nhanh chóng, kịp thời giữa KBNN và KBNN tỉnh, thành phố trong việc báo cáo định kỳ, đột xuất công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng… Cập nhật thường xuyên thông tin, số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng của hệ thống KBNN trên Cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính.

Với mục tiêu nâng cao vị thế, vai trò hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KBNN. Hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra giám sát; xây dựng hệ thống thanh tra, kiểm tra chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phù hợp với Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hướng tới một đội ngũ thanh tra, kiểm tra tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính – ngân sách và hoạt động KBNN./.

Theo Nguyễn Tuấn Dũng/KBNN