LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính

14/02/2023 15:56 A+| A-| In bài viết

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 kèm theo Quyết định số 211/QĐ-KBNN.

Theo đó, KBNN yêu cầu toàn hệ thống triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC; rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC. Đặc biệt là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền của KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN xác định rõ mục tiêu cải cách TTHC gắn với với chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của công chức trong giải quyết TTHC.

Tại Kế hoạch này, KBNN yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Đồng thời, xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính công khai, minh bạch các thông tin về TTHC; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Đảm bảo sự tham gia, phối hợp của các đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC của hệ thống KBNN.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, KBNN đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trên từng mặt công tác và yêu cầu toàn hệ thống KBNN nghiêm túc triển khai.

Cụ thể, công bố, công khai các TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 4434/QĐ-KBNN của KBNN. Thực hiện nghiêm, minh bạch việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở các đơn vị KBNN; Tiếp tục rà soát, cập nhật TTHC trên Cổng thông tin điện tử của KBNN, Bộ Tài chính và Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác...

Về công tác rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, KBNN yêu cầu thường xuyên rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC trong quá trình thực hiện; cắt giảm các thành phần hồ sơ và các mẫu đơn, tờ khai không cần thiết hoặc đã được tích hợp trên cơ sở dữ liệu sẵn có.

Cùng với đó, rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện, triển khai các TTHC để đề xuất, kiến nghị nhằm đơn giản hóa, cải tiến các quy trình trong nội bộ KBNN, quy trình thanh toán trong quá trình giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN; xác định rõ trách nhiệm của mỗi công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Nhấn mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, KBNN đề nghị toàn hệ thống xây dựng và đưa nội dung kiểm tra vào trong kế hoạch kiểm tra năm 2023 của các đơn vị KBNN. Tổ chức kiểm tra kiểm soát TTHC theo kế hoạch của Bộ Tài chính và KBNN nhằm phát hiện những thiếu sót, hạn chế và kịp thời chấn chỉnh, giúp công tác kiểm soát TTHC đi vào nề nếp và theo đúng quy định....

Nguồn: Tạp chí Tài chính