LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Công khai việc bầu, bổ nhiệm CB,CC,VC
Số hiệu Tiêu đề
338/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc KBNN Châu Thành
513/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Trưởng phòng KTNN
387/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng KBNN Thị xã Long Mỹ
99/QĐ-KBHG Bổ nhiệm Giám đốc KBNN Châu Thành
2635/QĐ-KBHG Bổ nhiệm Kế toán trưởng KBNN Châu Thành
2668/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc KBNN Châu Thành A
4893/QĐ-KBHG Bổ nhiệm Kế toán trưởng (nội bộ) KBNN Hậu Giang
2618/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc KBNN Long Mỹ
2619/QĐ-KBHG Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát chi
3888/QĐ-KBNN Bổ nhiệm Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang
2199/QĐ-KBHG Bổ nhiệm Giám đốc KBNN Vị Thủy
2617/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Giám đốc KBNN Long Mỹ
2616/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Giám đốc KBNN Thị xã Long Mỹ
520/QĐ-KBHG Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài vụ - Quản trị
522/QĐ-KBHG Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế toán nhà nước
519/QĐ-KBHG Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế toán nhà nước
567/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng KBNN Long Mỹ
525/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc KBNN Ngã Bảy
309/QĐ-KBHG Điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Châu Thành A
308/QĐ-KBHG Điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Châu Thành
307/QĐ-KBHG Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra
170/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng KBNN Châu Thành A
123/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra
102/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc KBNN Vị Thủy
39/QĐ-KBHG Bổ nhiệm lại Giám đốc KBNN Ngã Bảy