LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Văn bản quy phạm pháp luật
Số hiệu Tiêu đề
14/2024/TT-BTC Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước
11/2022/QH15 Luật Thanh tra năm 2022
04/2023/TT-BNV Thông tư số 04/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
29/2023/NĐ-CP Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc quy định về tinh giản biên chế
12/2023/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước
89/2021/TT-BTC Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN
89/2021/TT-BTC Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN
130/2020/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
19/2020/TT-BTC Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
02/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định các khoản thu phí, lệ phí, và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
29/2020/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
15/2020/NĐ-CP Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
18/2020/TT-BTC Thông tư hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
85/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
24/2020/TT-BCA Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
26/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
24/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư
11/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
93/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/6/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
63/2019/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
87/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN